Banner

Dialoog en co-creatie in gebieden

Gebiedsontwikkeling en co-creatieDe grote uitdaging in gebiedsprocessen van nu is balanceren van conflicterende waarden en zorgen voor een proces dat energie en draagvlak geeft. Steeds meer groepen betrokkenen, zoals burgers, bedrijven en belangenorganisaties, willen hun eigen waarden en belangen in gebiedsontwikkeling verdedigen. Deze waarden zitten elkaar vaak in de weg, zoals bereikbaarheid en leefbaarheid enerzijds en natuur, milieu en landschap anderzijds. Hoe geef je gebiedsontwikkeling dan vorm volgens een filosofie van co-creatie?

Gebiedsontwikkeling 'oude stijl'

In maatschappij 1.0 werden gebiedsontwikkelprocessen van oudsher vaak op relatief traditionele wijze ingericht en gestuurd, volgens vaste patronen en ongeschreven regels:

 • Initiatiefnemers (vaak overheden) maken een bestemmingsplan, vaak in een relatief besloten gezelschap.
 • Bekend maken van het plan in de media, bijvoorbeeld de krant.
 • Ruimte voor inspraak of beroep
 • Mede afhankelijk van de uitkomsten van beroep nemen overheidsactoren een besluit.
 • Ten slotte implementeren ze het besluit. 

Maar zo'n traditionele benadering past steeds minder goed. Gebiedsvragen zijn te complex en lokale betrokkenen verschillen te veel van mening. Bovendien heeft wat je doet op economisch of infrastructureel vlak vaak onherroepelijk gevolgen voor landschap, natuur, milieu en biodiversiteit.

Lokale (gebieds)kennis van lokale betrokkenen zelf wordt verder steeds belangrijker en lokale belanghebbenden vinden elkaar steeds makkelijker via het internet. Het wordt ook steeds gemakkelijker om hen te mobiliseren bij gebiedsprocessen voor het ontwikkelen van gedragen oplossingen, bijvoorbeeld via social media en websites.

Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl: co-creatie

Co-creatieve gebiedsprocessen starten vaak vanuit nieuwe maatschappelijke opgaven, onvrede met huidige (klassieke) praktijken en een behoefte aan draagvlak. Bij co-creatie draaien we het proces om en starten we vanuit de omgeving: 

 • Stakeholders benaderen
 • Thema's en opgaven gezamenlijk agenderen
 • Gezamenlijk beelden en visies ontwikkelen
 • Nieuwe vormen van samenwerking uitproberen in pilots en experimenten
 • Inzichten en werkwijze verbreden naar andere thema's
 • Nieuwe routines en werkwijze ontwikkelen

Voor professionals in gebiedsontwikkeling betekent dit dat de nadruk in hun werk steeds meer komt te liggen op facilitatie en procesbegeleiding ten behoeve van het creëren van gedeelde oplossingen: co-creatie. Betrokkenen creëren dan in interactie en op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect gedeelde oplossingen, en starten acties om deze oplossingen te realiseren. Zie hier een filmpje over co-creatie bij gebiedsontwikkeling en de verschillen met gebiedsontwikkeling 'oude stijl'.

Ondersteuning bij gebiedsontwikkeling

Wij ondersteunen u van harte bij het ontwikkelen van een aanpak van co-creatieve gebiedsontwikkeling. Klik hier voor onze contactgegevens. Lees meer over methodieken en aanpakken van co-creatieve gebiedsontwikkeling op onze pagina over procesbegeleiding.

Lectuur over dialoog en co-creatie bij gebiedsontwikkeling