Banner

Projecten

Wij doen projecten, onderzoeksopdrachten en procesbegeleiding voor een breed scala aan maatschappelijke en overheidsorganisaties, bedrijven en netwerken in Nederland en daarbuiten. We hebben onder andere ervaring met complexe verander- en transitie vraagstukken in het onderwijs, gemeenten, landbouw, leefomgeving en openbaar vervoer. Deze vraagstukken zijn doorgaans transitievragen: nieuwe ontwikkelingen, nieuw beleid of een nieuwe toekomstvisie die om anders organiseren, anders handelen en een andere richting vragen van de organisatie.

Hieronder een aantal voorbeelden van recente projecten. Kijk hier voor onze opdrachtgevers.

Voorbeelden van projecten

MD-traject bij een omgevingsdienst

Dialoog en co-creatie

Mei 2019 - Juli 2019

De afgelopen jaren hebben er verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden bij de omgevingsdienst en in haar werkveld. De nieuwe Omgevingswet bijvoorbeeld vraagt om andere rollen en een andere aanpak. De dienst heeft de ambitie om in een MD-traject te werken aan de rol van de MT-leden in het voorbereiden van de organisatie op de toekomst en het herijken en opnieuw bepalen van de gezamenlijke uitgangspunten.

Lees meer

Innovatieve nieuwe veranderkundige masteropleiding ontwikkelen
innovatieve nieuwe masteropleiding ontwikkelen

Juni 2017 - Juni 2019
In het sociaal domein zijn momenteel meerdere transitieprocessen gaande. Deze transities vragen van professionals in gezondheid, welzijn, voeding en sport om een omslag in hun denken en doen, om nieuwe kennis en vaardigheden en om innovatieve oplossingen. Aansluitend op deze ontwikkelingen wil een hogeschool een nieuwe innovatieve masteropleiding aanbieden die change agents opleidt die deze transities kunnen begeleiden.

Lees meer

Medewerkersdialoog en doorontwikkeling bij een gemeente
Medewerkersdialoog

Juli 2017 - Juli 2019
Een gemeente werkt aan een doorontwikkeling van haar clusters Service & Ondersteuning en Informatie. Ten grondslag aan deze doorontwikkeling liggen een nieuwe visie en strategie en de wens om te bewegen naar een nieuwe vorm van organiseren die past bij een 'overheid nieuwe stijl'. In een dialoog met de medewerkers willen zij de uitdagingen verkennen en samen bepalen welke activiteiten nodig zijn om de doorontwikkeling verder gestalte te geven.

Lees meer

Samenwerking na een fusie in een zorginstelling

zorginstelling

September 2016 - Juli 2017

Een fusie tussen twee zorginstellingen is op verschillende vlakken niet soepel verlopen. Het management constateerde onder andere spanningen in de communicatie en samenwerking tussen medewerkers van beide instellingen. Daarom is besloten om te laten verkennen welke dynamieken in de periode na de fusie de samenwerking hinderen en hoe daarmee om te gaan.

Lees meer

Onderzoek en visiedialoog bij een hogeschool

Visiedialoog hogeschool

September 2016 - December 2016

Veranderingen in de maatschappij noodzaken tot een ingrijpende verandering van het onderwijs en daarmee dus van lerarenopleidingen. Het Instituut Educatie van een Hogeschool wil een voorloperpositie in het veranderende veld innemen en heeft het initiatief genomen tot een heroriëntatie op de visie voor haar lerarenopleidingen. Dat moet een toekomstbestendige, onderscheidende, uitdagende, profilerende, ambitieuze en gedragen nieuwe visie worden. Het Instituut wil samen met haar medewerkers de dialoog over deze visie voeren. 

Lees meer

Ontwikkelen van een recreatiegebied in werkateliers

werkateliers recreatiegebied

Augustus 2015 - November 2015

Aan de rand van een 'nat' natuurgebied ligt een landbouwgebied. Dit gebied wordt ontpolderd in het kader van Ruimte voor de Rivier. De ontpoldering brengt kansen met zich mee om een aantrekkelijk gebied voor recreatie en toerisme te creëren. De bedoeling is om een recreatiepark, haven en bijbehorende voorzieningen te ontwikkelen. Er zijn echter vragen over hoe de Recreatiepoort tot een haalbare businesscase gemaakt kan worden. Samen met een groep stakeholders en experts wordt in een serie van werkateliers antwoord op deze uitdaging gegeven. 

Lees meer