Banner

Motivatie: 5 simpele principes

Sturingsprincipes voor motivatie en prestatieLeidinggevenden in veel organisaties worstelen met de vraag hoe medewerkers gemotiveerd te krijgen en houden. De grootste valkuil daarbij is om medewerkers op hun motivatie aan te spreken, of ze 'af te rekenen' op een 'gebrekkige motivatie'. Dat werkt vaak contraproductief, want motivatie is sterk afhankelijk van de werksituatie, de organisatie van het werk en de manier waarop individuele doelen zijn geformuleerd. Met andere woorden: het is zinvoller om te werken aan de oorzaken van demotivatie dan je te storten op de symptomen er van.

Hoe krijg en houd je de motivatie onder personeel hoog? Vijf tips:

 

1. Motivatie is betekenisgeving

Niemand raakt gemotiveerd van de gedachte te moeten werken voor de portemonnee van de baas. Toch zijn doelen vaak geformuleerd in lijn met financiële drijfveren en is het halen van doelen ook weer gekoppeld aan financiële prikkels. Maar het is een misvatting dat financiële prikkels, belonen en straffen de motivatie stimuleren. Ze hebben ook geen invloed op de prestaties. Werkelijke motivatie komt voort uit de gedachte zinvol werk te kunnen doen en uit wederkerigheid, eerlijkheid, vertrouwen en gewaardeerd worden in de werkrelatie.

2. Abstracte doelen leiden tot vervreemding en demotivatie

Met het vorige punt komen we op de reden waarom vooral in grote organisaties vaak sprake is van motivatieproblemen. Medewerkers worden hier vaak beoordeeld op hun bijdrage aan het realiseren van abstracte afdelingsdoelen in plaats van een blije klant of een betere maatschappij. Als doelen abstract zijn geformuleerd en de bijdrage aan klant of maatschappij onduidelijk is, leidt dat bij personeel tot gevoelens van vervreemding en, dus, demotivatie. Ook het moeten uitvoeren van deeltaken en gebrek aan overzicht over het geheel en wat er met de eigen output gebeurt, demotiveert. Formuleer individuele doelen in lijn met de missie van de organisatie.

3. Silo-organiseren demotiveert

In veel grote organisaties is het werk bovendien vaak georganiseerd in gespecialiseerde afdelingen. Als afdelingen in het werk van elkaar afhankelijk zijn, staat dit silo-organiseren garant voor overdrachtsproblematiek en (vaak) vertraging en gedoe in het werkproces: een belangrijke demotiverende factor. Verbetering en vernieuwing en dus energie komen juist voort uit prettige onderlinge verhoudingen en discipline-overstijgende samenwerking aan een gedeeld doel. Kijk over silo's heen en verbind.

4. Bekijk SMART-targets met gezonde argwaan

Veel organisaties hanteren kwanticifeerbare doelen, zoals aantallen uitgeschreven boetes, aantallen studenten die de opleiding met een voldoende afronden, aantallen gepubliceerde artikelen, aantallen geholpen klanten, .. Maar dit SMART-targetdenken (Specifiek-Meetbaar-Acceptabel-Realistisch-Tijdgebonden) is in veel organisaties doorgeschoten. 

Het probleem met dergelijke 'targets' is dat ze vaak worden opgesteld door stafmedewerkers die zelf niet in het primaire proces werkzaam zijn en daar onvoldoende kennis van hebben. Zulke targets zijn weliswaar makkelijk te 'meten' maar lopen regelmatig volstrekt mank. Gevolg is dat er spanning ontstaat tussen de fixatie op meetbare targets en de missie van de organisatie (die meestal veel meer te maken heeft met de oplossing van een probleem van klant of maatschappij). Het risico is dat SMART-targets uiteindelijk leiden tot perverse effecten, vervreemding en demotivatie. Voorbeelden zijn ongebreidelde bekeuringsjacht, terwijl het onveiligheidsgevoel in de wijk toeneemt. Of docenten die zich onder druk gezet voelen om studenten die daar eigenlijk nog niet klaar voor zijn, af te laten studeren omdat de onderwijsinstelling betaald wordt naar het aantal studenten dat de opleiding verlaat. Not everything that can be counted, counts and not everything that counts, can be counted. Stel datgene wat er echt toe doet, centraal.

5. Het probleem is niet altijd 'de ander'

Het principe van druk en tegendruk is een heel simpel principe om te begrijpen waarom gesprekken met medewerkers moeilijk verlopen. Het werkt als volgt: als je druk uitoefent, kun je tegendruk (verzet) verwachten of juist passiviteit. Met andere woorden: schiet je in het gesprek weinig op, denk dan eerst even bij jezelf na wat jij deed dat die reactie van de ander uitlokte. Zoek niet het probleem meteen bij de ander. Soms vraagt effect bereiken gewoon om handiger manoeuvreren. Benut het principe van druk en tegendruk en reflecteer op het eigen handelen.

Meer weten? Ga naar onze pagina over vitale organisaties of neem contact op!

© Renate Werkman 2014

comments powered by Disqus