Banner

Omgaan met weerstand bij reorganisatie

Transitie politieteam naar wijkgericht werkenDeze casus uit onze praktijk laat zien hoe weerstand tegen een reorganisatie bij een regiopolitiekorps werd doorbroken en de reorganisatie weer vlot getrokken met behulp van onze methodiek De Verandermonitor.

Doel van veranderingen: de reorganisatie betreft de noodhulpdienstverlening in een voormalig regiopolitiekorps. De korpsleiding wenst een andere inrichting en aansturing van de noodhulpdienstverlening en meer samenwerking tussen de verschillende functies bij de noodhulpdienstverlening. Ook specialistische diensten moeten er een rol in gaan spelen.

Probleem: Politiemedewerkers vertonen weerstand tegen de verandering. Steviger inzetten door de leiding versterkt deze weerstand. De korpsleiding vraagt ons om:

  • de oorzaken van de weerstand zichtbaar te maken
  • handvatten te geven om met de weerstand om te gaan


'Weerstand' tegen de reorganisatie doorbreken

We zetten De Verandermonitor in. De monitor laat zien welke specifieke kenmerken van de verandering weerstand oproepen en hoe die weerstand kan worden doorbroken:

  • Medewerkers blijken niet zozeer problemen hebben met veranderingen in de noodhulp. Zij hebben wel problemen met de invulling daarvan en met de manier waarop de veranderingen worden aangekondigd en geïmplementeerd.
  • Medewerkers ervaren de veranderplannen als directe kritiek op hun werk. De korpsleiding op haar beurt ervaart de weerstand van medewerkers als kritiek op haar werk. Daardoor dreigt een escalerend patroon te ontstaan waarin de korpsleiding harder doorzet en de medewerkers met meer weerstand reageren. 
  • Bespreking van de inzichten uit de verandermonitor brengt veel inhoudelijke aangrijpingspunten voor verbetering, waardoor het plan beter wordt.
  • Medewerkers voelen zich serieus genomen door het bespreken van de uitkomsten en de aandacht voor hun mening, waardoor de weerstand luwt.
  • De weerstand wordt volledig doorbroken en het onderling vertrouwen hersteld als de leiding naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek het evenwicht herstelt door aan te geven dat zij zelf 'altijd op zenden staan' en wel wat meer kunnen luisteren.
  • De zorgen van de medewerkers worden gezamenlijk verwerkt in een herziening van de plannen, die tegelijkertijd wel de door de leiding ervaren problemen adresseert.
  • Uiteindelijk ontstaat er draagvlak voor de plannen en hoeft de korpsleiding niet meer 'door te duwen'.


Informatie over De Verandermonitor bij weerstand tegen verandering

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden die De Verandermonitor uw organisatie kan bieden? Wij nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen. Kijk ook eens op onze pagina over organisatieontwikkeling voor meer voorbeelden van vraagstukken waarbij wij kunnen helpen.

Bruikbare publicatie over conflicthantering bij organisatieverandering

  • Renate Werkman (2012). De dans: terug naar de essentie van conflict. Tijdschrift voor Conflicthantering, nummer 8.